Fraternita CL - Co je CL

Fraternita CL

Mezi skupinami, jež se v Hnutí zrodily, je tato nejreprezentativnější skupinou charizmatu darovaného otci Giussanimu. Fraternita CL je mezinárodním sdružením věřících, které bylo dne 11. února 1982 uznáno Papežskou radou pro laiky. Je tvořena dospělými, kteří se svobodně zavázali následovat Krista a církev dle metody stanovené zakladatelem.

V dopise adresovaném otci Giussanimu k dvacátému výročí uznání Fraternity shrnul papež Jan Pavel II. v následujících slovech účel Fraternity: „Při hodnocení života a činů Fraternity a Hnutí je nejpůsobivějším rysem schopnost naslouchat současným potřebám lidských bytostí. Lidská osoba nikdy nepřestává hledat. (…) Proto Hnutí chtělo a chce ukazovat nikoliv nějakou cestu, ale tu cestu, jež vede k řešení tohoto existenciálního dramatu. Tato cesta, jak jste často opakoval, je Kristus. On je Cesta, Pravda a Život, který uchopuje osobu v jejím každodenním bytí. K objevu této cesty obvykle dochází prostřednictvím druhých lidí. Věřící, sjednocení skrze dar víry díky setkání s Vykupitelem, jsou povoláni stát se ozvěnou události Krista, stát se ´událostí´.“

V polovině sedmdesátých let chtěli někteří členové CL po skončení svých univerzitních studií, skrze následování charizmatu CL, prohlubovat v dospělosti svou sounáležitost s církví, růst a stát se zralými křesťanskými osobnostmi. Jak prohlásil Jan Pavel II. v roce 1998 během setkání s církevními hnutími na Náměstí sv. Petra: „Tak vidíme naléhavou potřebu po energickém hlásání a solidní, hluboké křesťanské formaci. Současnost si naléhavě žádá zralé křesťanské osobnosti, jež si jsou vědomy své křestní identity, svého povolání a poslání v církvi a ve světě!“ To je důvod, proč Fraternita existuje.

Fraternita, již založil a až do své smrti předsedal otec Giussani, je v současnosti vedena otcem Juliánem Carrónem, jenž byl 19. března 2005 zvolen Ústřední diakonií prezidentem a následníkem zakladatele. Osmého března 2008 jej ke konci jeho mandátu Ústřední diakonie znovu zvolila prezidentem Fraternity na dalších šest let. 29. března 2014 Diakonie Fraternity CL znovu zvolila svým prezidentem dona Carróna poté, co mu uplynulo šestileté období určené stanovami.
Dnes čítají skupiny Fraternity, rozšířené po celém světě, kolem 65.000 dospělých, kteří následují svou cestu ke svatosti, již uznávají jako účel bytí a svého vzájemného přátelství.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits