Matka Tereza se obrací k CL: «Staňte se svědky Kristovy lásky»

Dopis, který sestra z Kalkaty poslala kongresu “Láska existuje. Díla, která mění život", jenž se uskutečnil 27. ledna 1990 v milánském Palalido. Text byl publikován v Litterae Communionis v únoru téhož roku.
Matka Tereza

Všem přítomným na kongresu Comunione e Liberazione o lásce.
Ježíš přišel, aby nám oznámil radostnou zvěst, že Bůh je láska, že nás miluje a že chce, abychom se milovali navzájem tak, jako On miluje každého z nás.

Aby nám to Ježíš usnadnil, řekl: «Cokoliv jste učinili jednomu mých nejmenších bratří, mně jste učinili. Jestliže podáte sklenici vody v mém jménu, mně jste ji podali. Jestliže přijmete dítě v mém jménu, mne jste přijali ».

Až zemřeme a vrátíme se do Otcova domu, Ježíš nám řekne: «Pojďte, požehnaní mého Otce, do Království, které je pro vás připraveno. Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem sám a milovali jste mne». Naučte se nazpaměť tato slova: «Mně jste to učinili».

Proto tedy my všichni, kdo sloužíme chudým, malomocným, nemocným Aids, nechtěným, nemilovaným, zůstáváme s Ježíšem skrytým v bolestných rysech Nejchudšího z Chudých v každé denní chvíli. Z tohoto důvodu říkám Misionářkám lásky: my jsme ty skutečně kontemplativní uprostřed světa, protože jsme s Ježíšem v každé chvíli.

Proto je tak důležité se modlit: modlitba totiž dává čisté srdce a čisté srdce umožňuje vidět Boha.
Plodem modlitby je víra.
Plodem víry je láska.
Plodem lásky je služba.
Plodem služby je pokoj.

Prosme Matku Boží, ať nám dá své srdce, tak krásné a čisté, abychom mohli milovat Ježíše, jako Ho milovala Ona a sloužit Jemu, skrytému v bolestných rysech Nejchudšího z Chudých.
Tato láska promění každou lidskou lásku v Lásku božskou a přinese pokoj.
Já se budu modlit za každého z vás, abyste mohli růst ve svatosti skrze tuto lásku, lásku činnou, a tak se stali svědky Boží lásky a šířili její vůni, kamkoli půjdete. Modlete se za mne, za naše Chudé a za naši Společnost. Bůh vám žehnej.

Matka Tereza