Dopis Jana Pavla II. Luigi Giussanimu při příležitosti 50. výročí vzniku Comunione e liberazione

Jan Pavel II.

1. V říjnu tomu bude padesát let, co jsi, po odchodu z místa učitele na teologické fakultě Venegonského semináře, začal učit náboženství na střední škole Berchet v Miláně, a tak jsi započal cestu sdružování v církvi, jež vyústila ve vznik Hnutí a následně „Fraternity Comunione e Liberazione". S potěšením se připojuji k díkům, které nyní stoupají k Bohu, Dárci všeho dobra, z Tvého kněžského srdce a ze srdcí mnoha těch, kdo se stali členy Hnutí. Boží Prozřetelnost způsobila, že se za půl století výsledky této práce rychle rozšířily po Itálii a dále do celého světa a přinesly mnoho dobrého církvi a celé společnosti. Dnes Hnutí existuje v sedmdesáti zemích a nabízí zde zkušenost víry, schopnou zakořenit v nejrůznějších kulturách; zkušenost, která hluboce mění lidský život, neboť vede člověka k osobnímu setkání s Kristem. "Comunione e Liberazione" je hnutí, které může být považováno, společně s mnoha rozmanitými společenstvími a novými komunitami, za jeden z výhonků nadějného "jara", podníceného Duchem Svatým v posledních padesáti letech. Toto půlstoletí bylo poznamenáno bolestným konfliktem dominantních ideologií, krizí utopických projektů a v poslední době šířícími se tendencemi k relativismu, skepticismu a nihilismu, které hrozí zadusit přání a touhy nové generace.

2. Těší mne, že mohu vyjádřit Tobě, i všem členům Hnutí, přání k tomuto významnému výročí, aby se všichni dokázali rozpomenout na původní tvůrčí zkušenost, díky níž Hnutí vzniklo, a obnovit v sobě nadšení těchto počátků. Kvůli tomu je velice důležité zůstat věrnými charismatu těchto počátků, a být tak schopni účinně odpovídat očekáváním a výzvám doby. Opakuji vám nyní, co jsem říkal před několika lety: "Průběžně znovu objevujte charisma, které vás uchvátilo, a ono vás silněji povede k tomu, abyste se stávali služebníky jediné síly, kterou je Kristus Pán!" (Insegnamenti, VIII/2 [1985], str. 660) Nechte se inspirovat k pokornému a věrnému následování Ježíše, k němuž jsou povoláni všichni pokřtění, podle příkladu Panny Marie. Ta ať vám je vzorem pro to, jakými křesťany máte být vy právě dnes. Řekl jsem také, u příležitosti dvacátého výročí uznání „Fraternity Comunione e Liberazione" Papežskou radou pro laiky: "Vaše Hnutí si zvolilo a stále volí ukazovat ne nějakou cestu, ale Cestu k řešení dramatu bytí. Touto Cestou, jak jsi mnohokrát prohlásil, je Kristus.“ ( L’Osservatore Romano, č. 2, 13. února 2002, str. 8).
Prvotní pedagogická intuice vašeho Hnutí spočívá přesně v tomto: nabízet fascinujícím způsobem a v souladu se současnou kulturou skutečnost křesťanství, vnímanou jako zdroj nových hodnot, schopných usměrňovat celou existenci. Je nezbytné a naléhavé pomoci lidem setkat se s Kristem, aby se On stal i pro současného člověka základem jeho bytí a konání. Tato zkušenost víry vytváří nové chápání reality, odpovědnost a tvořivost, zasahující do každé oblasti bytí: od práce po vztahy v rodině, od společenských povinností po vytváření kulturního a politického prostředí.
Modlím se k Bohu za to, ať oslavy padesátého výročí vašeho Hnutí poskytnou všem jeho členům příležitost k odpočinku, aby pak mohli znovu začít, posíleni pro přijetí nových apoštolských úkolů třetího tisíciletí a s novým nadšením. Ať je toto padesáté výročí příležitostí, seslanou božskou prozřetelností, k prohloubení znalostí o Ježíši, k prohloubení lásky k jeho osobě a jeho poselství spásy.

3.Zajeď na hlubinu! "Duc in altum!" (Lk 5:4). Směřuji teď k vám tato slova z evangelia, která jsem opakoval při mnoha příležitostech. Je to pozvání k tomu věnovat vděčnou vzpomínku věcem minulým, žít současnost s nadšením a s důvěrou se otevřít budoucnosti, neboť "Ježíš Kristus je stejný včera, dnes a na věky!" (Heb 13:8) (cf. Novo millennio ineunte, 1). Ať vaše Hnutí, povzbuzeno tímto vědomím, dál zvěstuje všem krásu a radost ze setkání se Spasitelem světa; ať důrazně hlásá Boží milost a připomíná lidstvu, jenž občas ztrácí odvahu, že není důvod se bát, protože naší budoucností je Kristus.
V hluboké úctě k Petrovu nástupci a pravému pastýři církve a v úzkém spojení s jinými Hnutími a Společenstvími, nabízejte v rámci svých diecézních a farních společenství jedinečný přínos vašeho charismatu, šířícího a dosvědčujícího poselství evangelia.
Ať vás na vaší cestě vždy provází a ochraňuje Požehnaná Panna, učitelka a vzor křesťanského života, "živá fontána" naděje. Ať je vám vždy oporou, na kterou se spoléháte. S těmito myšlenkami a přáními, a s ujištěním o mé duchovní účasti na oslavách tohoto padesátého výročí, vám, vašim spolupracovníkům a všem členům Hnutí, s potěšením uděluji zvláštní apoštolské požehnání.

Vatikán, 22. Února, 2004

Jan Pavel II.