Zásady cookie

Zásady Cookie clonline.org

Rozšířené informace o používání souborů cookie podle ustanovení Orgánu pro ochranu údajů a soukromí „Pokyny pro soubory cookie a další sledovací nástroje“ ze dne 10. června 2021 pro ty, kteří komunikují s webovými službami Comunione e Liberazione, přístupné z adres, zveřejněných na doméně it.clonline.org.

Web Comunione e Liberazione používá soubory cookie a podobné technologie k zajištění správného fungování postupů a za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti s online aplikacemi.

Tento dokument poskytuje podrobné informace o používání technologií, které umožňují Vlastníkovi shromažďovat a ukládat informace (např. pomocí využívání souborů cookie), nebo využívat zdroje na zařízení Uživatele (např. spuštěním skriptu), když tento komunikuje s touto Webovou stránkou. Pro zjednodušení se tyto technologie stručně označují jako „Sledovací nástroje“.

Některé z účelů, pro které jsou nástroje sledování používány, vyžadují souhlas uživatele. Získání souhlasu a jeho odvolání bude spravováno v souladu s tímto Oznámením prostřednictvím specifických formulářů, připravených Správcem údajů, jak je podrobně uvedeno v následující části „Správa souborů cookie“.

Web Comunione e Liberazione používá nástroje pro sledování spravované přímo Vlastníkem (tzv. „první strana“) a nástroje pro sledování, týkající se služeb poskytovaných třetími stranami (tzv. „třetí strana“) spravované přímo jednotlivými poskytovateli služeb.

Platnost některých souborů cookie a sledovacích nástrojů vyprší na konci relace prohlížení uživatele, jiné přetrvávají dle potřeb vlastníka, nebo každého poskytovatele třetí strany.

V případě Sledovacích nástrojů „třetí strany“ mohou uživatelé získat podrobnější a aktualizované informace o trvání, jakož i jakékoli další relevantní informace – jako je přítomnost jiných Sledovacích nástrojů – v rámci zásad ochrany osobních údajů jejich příslušné třetí strany (prostřednictvím dostupných odkazů).


Definice


Osobní údaje (nebo Údaje)
Osobní údaj je jakákoli informace, díky níž je fyzická osoba přímo, nebo nepřímo identifikovatelná.

Uživatelské údaje
Jedná se o údaje shromážděné přímo a nepřímo touto webovou stránkou také prostřednictvím aplikací třetích stran. Údaje se týkají IT prostředí používaného uživatelem, pořadí stránek konzultovaných na tomto webu, nebo jiných obecných technických aspektů (např. IP adresy, čas požadavku, stav a podrobnosti požadavku, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného návštěvník atd.).

Uživatel
Jednotlivec, který používá tyto webové stránky a který se shoduje se subjektem údajů, pokud není uvedeno jinak.

Účastník
Fyzická osoba, na jejíž Osobní údaje je odkazováno.

Zpracovatel dat (nebo odpovědná osoba)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem Správce údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)
Fyzická, nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba, nebo jiný orgán, který samostatně, nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a přijaté nástroje, včetně bezpečnostních opatření souvisejících s provozem a používáním těchto webových stránek.

Správcem údajů, není-li uvedeno jinak, je laické sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione (pozn. Sdružení Bratrstva společenství a osvobození), jak je uvedeno v dolní části informací, vlastník těchto webových stránek.
Tato webová stránka (nebo tato aplikace)
Hardwarový, nebo softwarový nástroj, jehož prostřednictvím se shromažďují a zpracovávají Osobní údaje Uživatelů.

Služba
Služba poskytovaná touto webovou stránkou, jak je definována v příslušných podmínkách (pokud existují) na této stránce/aplikaci.

Cookie
Cookie jsou nástroje pro sledování, které se skládají z malých kousků dat uložených v prohlížeči uživatele. Stránky navštěvované uživatelem odesílají do jeho zařízení soubory cookie, které se ukládají (obvykle ve webovém prohlížeči), aby byly při následných žádostech znovu přeneseny na stejné stránky. Na základě jejich vlastností a použití lze soubory cookie rozdělit do různých kategorií:

Cookies a další technické identifikátory
Technické cookies a další technické identifikátory jsou dle definice Garanta používány výhradně za účelem „provedení přenosu sdělení po síti elektronických komunikací, nebo v rozsahu nezbytně nutném pro poskytovatele výslovně požadované služby informační společnosti ze strany dodavatele, nebo uživatele k poskytování této služby“

Tato první kategorie se týká nezbytných souborů cookie, jejichž deaktivace ohrožuje používání služeb poskytovaných webem.
Jejich instalace dle předpisů Garanta nevyžaduje souhlas uživatele, ale musí být uvedeny v Informacích.

Soubory cookie „Analytics“ (analytické) podobné technickým souborům cookie
Podle výše uvedeného ustanovení Garanta jsou vlastní analytické soubory cookie, nebo soubory cookie třetích stran srovnatelné se soubory cookie a jinými technickými identifikátory pouze v případě, kdy:
  • používají se pouze k vytváření souhrnných statistik a ve vztahu k jedné stránce nebo jediné mobilní aplikaci;
  • v případě třetích stran je maskována alespoň čtvrtá složka IP adresy;
  • třetí strany se zdrží kombinování takto minimalizovaných analytických souborů cookie s jiným zpracováním (například soubory zákazníků nebo statistiky návštěv na jiných stránkách), nebo jejich předávání jiným, třetím stranám. Třetí strany však mohou vytvářet statistiky s údaji, týkajícími se více domén, webových stránek nebo aplikací, které lze zpětně vysledovat ke stejnému vydavateli nebo obchodní skupině.


Tato druhá kategorie se týká souborů cookie pro sledování aktivity systému, nebo souborů cookie, nezbytných pro provádění některých funkcí nabízených tímto webem (např. zlepšení uživatelského zážitku z prohlížení).

Jiné cookies, zejména analytické cookies, které nejsou srovnatelné s technickými cookies a profilovacími cookies

Tato třetí kategorie se týká jakýchkoli jiných souborů cookie jiných, než technických, nebo asimilovaných cookie, jak je definováno výše, včetně mimo jiné profilovacích souborů cookie, které lze také použít pro propagační účely.

Jejich instalace probíhá pouze s výslovným souhlasem uživatele, vyjádřeným způsobem uvedeným v následující části „Správa souborů cookie“

Některé soubory cookie (soubory cookie relace) zůstávají aktivní pouze do zavření prohlížeče nebo do provedení příkazu odhlášení, pokud je k dispozici. Jiné soubory cookie „přetrvají“ při zavření prohlížeče a jsou dostupné i při dalších návštěvách uživatele. Tyto cookies se nazývají trvalé a jejich trvání je nastaveno serverem v době jejich vytvoření. Procházením stránek webu it.clonline.org můžete komunikovat se stránkami spravovanými třetími stranami, které mohou vytvářet, nebo upravovat trvalé a profilovací soubory cookie podle různých pravidel.

Správa Cookies
Pokud jde o technické soubory cookie a analytické soubory cookie, které Garant přirovnal k technickým souborům cookie, jak je definováno výše, jsou instalovány automaticky během navigace bez ohledu na vyjádření souhlasu uživatele.

Uživatel může tyto cookies zakázat pomocí nastavení svého prohlížeče. Úplné, nebo částečné zakázání souborů cookie by mohlo ohrozit používání funkcí této webové stránky, ale nebrání navigaci.

Stejně jako všechny ostatní druhy souborů cookie se tyto instalují pouze v případě, že uživatel jednoznačně vyjádří svůj konkrétní souhlas.

Souhlas lze vyjádřit kliknutím na příslušná tlačítka v banneru cookie, který se otevře po vstupu na webovou stránku, nebo v částech webu, na které banner odkazuje, rovněž přístupných z odkazů ve spodní části každé stránky.

Na tomto banneru a v těchto částech může každý uživatel přijmout instalaci jiných souborů cookie, než technických souborů cookie a souborů cookie, které Garant považuje za technické soubory cookie.

Ve výchozím nastavení webových stránek platí, že pokud uživatel neaktivuje tyto soubory cookie pomocí příslušných příkazů, které má k dispozici, nejsou nainstalovány soubory cookie jiné, než Technické soubory cookie, nebo soubory cookie Technickým souborům cookie podobné.

V sekcích, na které odkazuje Banner, nebo odkaz ve spodní části každé stránky, uživatel také najde příkazy ke změně svých voleb, odvolání již uděleného souhlasu s instalací cookies, nebo udělení souhlasu s přednostní instalací cookies, nepovolených v předchozí fázi.

Vyjádření preference na Banneru není podmínkou pro pokračování v navigaci.

Uživatel může jednoduše zavřít banner a pokračovat v procházení a nebudou nainstalovány žádné jiné soubory cookie, než technické, nebo analytické soubory cookie podobné technickým souborům cookie.

Výše uvedené se nevztahuje na interakce, které Webová stránka umožňuje – na základě svobodné volby uživatele – s externími stránkami, nebo externími platformami (např. Youtube, Social Network …).

Uživatel si musí být vědom toho, že Vlastník nemá žádnou možnost kontroly a nepřebírá žádnou odpovědnost za uvedené stránky a platformy třetích stran, za soubory cookie, které můžete použít a instalovat na počítač uživatele a za respektování norem Nař. (EU) 679/2016, nebo Opatření Ručitele ze strany třetích správců uvedených stránek.
Uživatel k těmto stránkám a externímu obsahu přistupuje na vlastní nebezpečí a bude mít právo na ověření souvisejících zásad týkajících se ochrany osobních údajů a správy cookies přímo u třetích stran, které tyto externí stránky a platformy spravují.

Skutečnost, že Správce údajů v tomto Oznámení uvádí některé informace převzaté ze Zásad ochrany osobních údajů, uvedených třetích stran neznamená, že Správce údajů přebírá odpovědnost za pravdivost stejného, nebo jakéhokoli jiného druhu sdělení a v žádném případě neosvobozuje uživatele od jejich ověřování.

Správa cookies z externích stránek musí probíhat výhradně pomocí nástrojů, které jsou k dispozici správci třetích stran, nebo jejich deaktivací pomocí nastavení prohlížeče uživatele, nebo v každém případě podle pokynů příslušných správců třetích stran.

Nástroj pro sledování
Sledovacím nástrojem rozumíme jakoukoli technologii (např. soubory cookie, skripty atd.), která umožňuje sledování uživatelů shromažďováním, nebo ukládáním informací na zařízení uživatele.

Níže jsou popsány vlastní soubory cookie, nebo soubory cookie třetích stran nainstalované webem a jejich vlastnosti.


Činnosti nezbytně nutné k zajištění fungování těchto Webových stránek a poskytování všech souvisejících služeb


Tato webová stránka používá soubory cookie běžně nazývané „technické“, nebo jiné podobné nástroje pro sledování k provádění činností, nezbytně nutných k zajištění fungování a poskytování Služby.

Hosting a infrastruktura backend
Tento typ služby má funkci hostování dat a souborů, které umožňují fungování této webové stránky, umožňují její distribuci na internetu a zpřístupňují infrastrukturu připravenou k použití pro poskytování specifických funkcí této webové stránky.

Některé z níže uvedených služeb, pokud existují, mohou fungovat na geograficky distribuovaných serverech, což ztěžuje určení skutečného umístění, kde jsou osobní údaje uloženy.

Hosting hlavního Webu
Tato webová stránka je umístěna v prostorách Comunione e Liberazione v Miláně.

Zpracovávané osobní údaje: Nástroj pro sledování a údaje o využití.

Právní základ pro zpracování: Legitimní zájem.

Místo zpracování: Itálie

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Doba uchovávání osobních údajů: 5 let

Hosting webového prohlížeče a App Traces Magazine
Aplikační části vztahující se k Traces Magazine jsou distribuovány na několika samostatných serverech podle charakteru služeb.

Část propojená s webovým prohlížečem a služby, na kterých jsou aplikace založeny, jsou hostovány v Arezzo c/o v Aruba Datacenter IT1 spravovaném společností Ximplia srl.

Zpracovávané osobní údaje: Údaje o použití a nástroj pro sledování, uživatelské identifikační kódy pro získávání nákupů obsahu Traces Magazine.

Právní základ pro zpracování: Legitimní zájem.

Místo zpracování: Itálie

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Doba uchovávání osobních údajů: 5 let

Hosting systému a správa newsletteru
Aplikační části týkající se systému Newsletter jsou umístěny na serveru spravovaném společností Uebba! srl se sídlem na adrese SUPERNAP Italia - Via Marche, 8/1027010 Siziano PV, Itálie

Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání a nástroj pro sledování, osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa).

Právní základ pro zpracování: Legitimní zájem.

Místo zpracování: Itálie

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Doba uchovávání osobních údajů: 5 let


Činnosti, které zahrnují použití sledovacích nástrojů


Měření interakcí mezi Uživateli a tímto Webem
Tato webová stránka používá nástroje pro sledování k měření návštěvnosti, analýze technických charakteristik používaných zařízení a chování uživatelů s jediným cílem neustále zlepšovat jim nabízenou službu.

Sledovací nástroje lze také použít k umožnění jednoduchých interakcí a aktivaci funkcí, které umožňují Uživatelům přístup k určitým zdrojům Služby a zjednodušují nebo umožňují komunikaci s Vlastníkem.

Správa upozornění
Tento typ služby je funkční pro správu oznámení určených pro uživatele a spojených s konkrétními akcemi, jako je změna webové stránky v rámci sítě clonline.org (např. oznámení o přechodu z mezinárodní stránky v angličtině na národní stránku Spojeného království), nebo možnost přístupu k dalším informacím. Používání těchto služeb zahrnuje tok Uživatelských údajů prostřednictvím nich a případně jejich uchovávání.

Interakce s platformami pro zasílání newsletterů
Tento typ služby Vám umožňuje komunikovat s platformami pro zasílání newsletterů, spravovanými třetími stranami (zejména Uebba! srl) přímo ze stránek této webové stránky, abyste se mohli přihlásit k odběru služby Newsletteru a poskytnout údaje, potřebné pro následný kontakt přes email redakce Comunione e Liberazione.

V případě poskytnutí kontaktních údajů je možné, že i když Uživatelé službu nevyužívají, budou shromažďovat Údaje o používání týkající se zasílané komunikace. Kromě toho mohou být zaznamenávány interakce mezi uživateli a webovou stránkou.

Zpracovávané osobní údaje: Údaje sdělované během přihlášení k odběru služby, údaje o používání, e-mail a nástroj pro sledování.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Itálie

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Doba uchovávání osobních údajů: Uchovávání údajů až do jejich autonomního odvolání Uživatelem, nebo do vyčerpání účelu, pro který byly shromážděny.

Uložení do paměti a správa provedených úkonů
Tento typ služby slouží ke sledování a správě uživatelských akcí vázaných na konkrétní akce, jako je vyplňování formulářů a průzkumů zveřejněných na webových stránkách nebo stahování příloh na webové stránky.
Používání těchto služeb může zahrnovat tok Uživatelských údajů přes ně a v případě potřeby jejich uchovávání až do vyčerpání účelu, pro který byly shromážděny.

Zlepšení zkušenosti uživatele
Tato webová stránka může používat nástroje pro sledování ke sledování cíle poskytování personalizované uživatelské zkušenosti, zaměřené na neustálé zlepšování jak správy osobních nastavení, tak interakce s externími sítěmi a platformami.

Interakce se sociálními sítěmi a prohlížení obsahů publikovaných na externích platformách


Tento typ služby umožňuje správu interakcí s externími platformami (např. sociální sítě).

Zejména obsah jedné platformy lze publikovat/prohlížet na druhé a naopak. Stránky tohoto webu mohou obsahovat obsah hostovaný na externích platformách a mohou umožňovat interakci s nimi prostřednictvím speciálních rozhraní, získaných ze sociálních sítí (widgetů).

Tento typ integrace by mohl shromažďovat údaje o návštěvnosti stránek, na kterých je služba nainstalována, i když je uživatelé výslovně nepoužívají (například když webová stránka obsahuje video publikované na kanálu YouTube, mapu spravovanou pomocí Map Google, nebo sociální widget, používaný k načítání obsahu ze sociální sítě).

Interakce a informace získané z této webové stránky podléhající nastavení soukromí uživatele týkající se každé sociální sítě. Doporučuje se, abyste se odhlásili z příslušných služeb, abyste se ujistili, že údaje zpracovávané na této webové stránce nejsou propojeny s profilem uživatele na externích platformách.

Tlačítka Twitter a sociální widgety (Twitter, Inc.)
Tlačítko Tweet/Sdílet na Twitteru a sociální widgety Twitter jsou služby interakce se sociální sítí Twitter, které poskytuje Twitter, Inc.

Zpracovávané osobní údaje: Nástroj pro sledování a údaje o využití.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady o ochraně soukromí třetího správce.

Tlačítka Twitter a sociální widgety Facebooku (Facebook, Inc.)
Tlačítko „Líbí se mi“/Sdílet na Facebooku a sociální widgety Facebooku jsou služby interakce se sociální sítí Facebook, které poskytuje Facebook, Inc.

Zpracovávané osobní údaje: Nástroj pro sledování a údaje o využití.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady o ochraně soukromí třetího správce.

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Doba uchovávání osobních údajů: 3 měsíce.

Widget video YouTube
YouTube je služba pro prohlížení videoobsahu spravovaná společností Google Inc., která umožňuje této webové stránce integrovat takový obsah do jejích stránek.

Zpracovávané osobní údaje: Cookie a uživatelské údaje.

Místo zpracování: Spojené Státy – Zásady o ochraně soukromí třetího správce; Irsko – Zásady o ochraně soukromí třetího správce.

Widget mapy Google Maps
Mapy je služba pro prohlížení videoobsahu spravovaná společností Google Inc., která umožňuje této webové stránce integrovat takový obsah do vlastních stránek.

Zpracovávané osobní údaje: Cookie a uživatelské údaje.

Místo zpracování: Spojené Státy – Zásady o ochraně soukromí třetího správce; Irsko – Zásady o ochraně soukromí třetího správce.

Statistické služby


Služby v této části umožňují správci údajů sledovat, analyzovat, zpracovávat a spravovat statistiky anonymně a nikoli díky použití nástrojů pro sledování první a třetí strany.

Google Analytics s anonymizovanou IP
Tato webová stránka integruje službu webové analýzy Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., která shromažďuje osobní údaje za účelem sledování a podrobného zkoumání používání činností prováděných uživateli.

Google Analytics používá shromážděná data k vytváření přehledů různého druhu, sdílí je s jinými službami a v závislosti na nastavení, které si uživatel pro tyto služby zvolil, přizpůsobuje uživatelskou zkušenost, nabízenou na základě shromážděných dat (např. reklamy z reklamy síť Google lze personalizovat díky Osobním údajům shromážděným službou Google Analytics).

Integrace Google Analytics probíhá s anonymizací IP adresy uživatelů, aby bylo zajištěno maximální soukromí. IP adresy se totiž při sběru dat zkracují a probíhá v rámci hranic členských států Evropské unie, nebo v jiných zemích dodržujících dohodu o Evropském hospodářském prostoru. IP adresa může být odeslána na servery Google a zkrácena v rámci Spojených států pouze ve výjimečných případech.

Zpracovávané osobní údaje: Nástroj pro sledování a údaje o využití.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené Státy– Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out; Irsko – Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out.

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Rozšíření ID uživatele pro Google Analytics
Sledování prováděné službou Google Analytics na této webové stránce se provádí přiřazením jedinečného identifikátoru spravovaného tak, aby neumožňoval osobní identifikaci uživatele nebo konkrétního zařízení. Níže uvedený odkaz Odhlásit vám umožňuje zakázat sledování prováděné službou Google Analytics pro zařízení, které používáte.

Zpracovávané osobní údaje: Nástroj pro sledování

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené Státy– Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out; Irsko – Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out.

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Měření konverzí Google Ads
V závislosti na nastavení zvoleném uživatelem mohou být akce prováděné uživateli v rámci tohoto webu propojeny s daty z reklamní sítě Google Ads díky sledování konverzí. V závislosti na místě, kde se tato webová stránka používá, bude statistická služba poskytována společností Google LLC, nebo společností Google Ireland Limited.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené Státy – Zásady o ochraně soukromí třetího správce; Irsko – Zásady o ochraně soukromí třetího správce.

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Měření konverzí Facebook Ads
Sledování konverzí Facebook Ads (Facebook pixel) je statistická služba poskytovaná společností Facebook, Inc., která propojuje data z reklamní sítě Facebook s akcemi prováděnými na této webové stránce. Facebook pixel sleduje konverze, které lze připsat reklamám na Facebooku, Instagramu a Audience Network.

Zpracovávané osobní údaje: Nástroj pro sledování a údaje o využití.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady o ochraně soukromí třetího správce.

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Doba archivace: 90 dní

Funkce přehledů reklam v Google Analytics
V závislosti na nastavení, zvoleném uživatelem mohou být akce prováděné uživateli v rámci této webové stránky analyzovány společně s chováním a zájmy, vyjádřenými záznamem údajů o provozu pro interakci s reklamami. Kromě toho, pokud je povoleno, data mohou také shromažďovat demografické údaje týkající se věku a pohlaví.

Služba Google Analytics na této webové stránce aktivovala funkce přehledů reklam, které shromažďují další informace ze souboru cookie DoubleClick (aktivita na webu) a z reklamních ID zařízení (aktivita aplikace).

Uživatelé se mohou rozhodnout nepoužívat soubory cookie Google na stránce [Nastavení reklam] (https://adssettings.google.com/authenticated) Google.

Zpracovávané osobní údaje: jedinečné identifikátory reklamních zařízení (například ID inzerenta Google nebo identifikátor IDFA), nástroj pro sledování a různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené Státy– Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out; Irsko – Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out.

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Doba archivace: 3 roky

Demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics
V závislosti na nastavení, zvoleném uživatelem mohou být v Google Analytics pro tuto webovou stránku zobrazeny údaje o zájmu a relativní demografické údaje a věk a pohlaví. Uživatelé se mohou rozhodnout nepoužívat soubory cookie Google na stránce [Nastavení reklam] (https://adssettings.google.com/authenticated) Google.

Zpracovávané osobní údaje: jedinečné identifikátory reklamních zařízení (například ID inzerenta Google, nebo identifikátor IDFA) a nástroj pro sledování.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené Státy– Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out; Irsko – Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out.

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Cílení a reklama


Google Ads Remarketing a Google Analytics
V závislosti na volbách provedených uživatelem může být činnost této webové stránky spojena s reklamní sítí Google Ads a souborem cookie DoubleClick. Sledování aktivity prováděné službou Google Analytics lze také použít pro reklamní účely.

V tomto případě bude v závislosti na lokalitě, ze které Uživatel přistupuje na tyto webové stránky, použita služba remarketingu a behaviorálního cílení poskytovaná Google Ads Remarketing společností Google LLC nebo Google Ireland Limited.

Kromě toho, že se uživatelé mohou rozhodnout, že nebudou přijímat soubory cookie, související s reklamou na této webové stránce, mohou se uživatelé rozhodnout, že nebudou přijímat soubory cookie používané společností Google k personalizaci reklam, když navštívíte Nastavení reklam Google.

Zpracovávané osobní údaje: Nástroj pro sledování a údaje o využití.

Právní základ pro zpracování: Souhlas.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out; Irlanda – Zásady o ochraně soukromí třetího správce – Opt Out.

Právní základ pro přenos údajů mimo EU: Ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí.

Jak spravovat preference a udělit, nebo odvolat souhlas


Předvolby nástroje pro sledování lze nastavit na různých úrovních. Za prvé, Uživatelé mohou svá zařízení nastavit tak, aby zcela zabránila používání, nebo ukládání Sledovacích nástrojů bez ohledu na web, který procházejí. V závislosti na zařízení lze tuto akci provést přímo z možností operačního systému, nebo z použité aplikace prohlížeče.

Kromě toho, jak je uvedeno výše v části „Správa souborů cookie“, Webová stránka umožňuje tam, kde si uživatel přeje udělit souhlas, nastavení souhlasu pro používané nástroje pro sledování, jejichž použití je podmíněno souhlasem. Uživatel může tento souhlas udělit, nebo odvolat nastavením svých preferencí na Banneru, nebo kliknutím na odkaz pro správu souhlasu v samotném Banneru, nebo na jakékoli stránce ve spodní části stránky. Prostřednictvím widgetu pro správu předvoleb na nástrojích sledování bude možné získat informace a vybrat si z dostupných možností.

Díky specifickým funkcím prohlížeče, nebo zařízení je také možné odstranit jakékoli dříve uložené nástroje pro sledování (např. smazáním historie prohlížení).

Předvolby týkající se nástrojů pro sledování třetích stran mohou spravovat uživatelé:
  • pokud je třetí strana dodavatelem Vlastníka, prostřednictvím metod popsaných v části „Správa souborů cookie“ tohoto prohlášení, nebo podle volby uživatele pomocí nástrojů popsaných v zásadách ochrany osobních údajů třetí strany, nebo jejím přímým kontaktováním.
  • pokud je třetí strana správcem stránky, nebo externího obsahu, na který Vlastník pouze poskytuje odkaz na Webové stránce, pomocí nástrojů popsaných v zásadách ochrany osobních údajů třetí strany, nebo ji přímo kontaktuje. Jakýkoli původně poskytnutý souhlas bude možné udělit, nebo odvolat způsobem uvedeným třetí stranou, za jehož ověření je uživatel odpovědný.


Jak spravovat soubory cookie v nejoblíbenějších prohlížečích
Na následujících odkazech je možné najít informace, týkající se správy souborů cookie v některých nejběžnějších prohlížečích:


Uživatelé mohou stále spravovat některé nástroje pro sledování pro mobilní aplikace prostřednictvím vyhrazených nastavení zařízení (nastavení reklamy pro mobilní zařízení nebo sledování obecně).

Iniciativy reklamního průmyslu pro řízení konsensu
Kromě informací uvedených v tomto dokumentu se doporučuje používat služby třetích stran, které vám umožňují spravovat předvolby sledování většiny reklamních nástrojů.

YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) obsahují mnoho informací týkajících se souborů cookie a také kroky, které je třeba dodržovat, abyste chránili své soukromí na internetu.

Vzhledem k tomu, že používání Sledovacích nástrojů třetích stran na této webové stránce nemůže být zcela kontrolováno Správcem údajů a Správce údajů má v tomto ohledu pouze informace, prohlášení a záruky, které poskytuje třetí strana, jakýkoli konkrétní odkaz na Sledování Nástroje třetí strany jsou orientační. Pro získání úplných nebo dodatečných informací jiných, než které jsou poskytovány, jsou proto uživatelé povinni nahlédnout do zásad ochrany osobních údajů služeb třetích stran uvedených v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti identifikace sledovacích technologií jsou uživatelé vyzváni, aby kontaktovali Vlastníka, pokud chtějí získat další informace týkající se používání těchto technologií na této webové stránce.


Správce údajů


Fraternità di Comunione e Liberazione
Via De Notaris 50, Milano
tel. 02.66595088,
Adresa správce: privacy@comunioneliberazione.org.

Právní odkazy
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je vypracováno na základě platné legislativy, včetně článků. 13 a 14 Nařízení (EU) 2016/679, a ust. 231 ze dne 10. června 2021 Ručitele pro ochranu osobních údajů.

Pokud není uvedeno jinak, toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na tyto webové stránky.