Právní upozornění

Právní upozornění

1. Obecné zásady
Při využívání služeb spojených s Webovými stránkami www.clonline.org (dále jen „služby“ či „služba“) je uživatel povinen dodržovat níže uvedené podmínky jejich užívání.

Sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione si jako vydavatel a vlastník Webových stránek a domény vyhrazuje právo různé části těchto podmínek upravovat, slučovat, přidávat či odstraňovat, a informovat o tom subjekty údajů zveřejněním změn na Webových stránkách nebo jejich zasláním emailem. Každý čtenář je povinen tyto podmínky průběžně studovat, aby se dozvěděl, jaké změny od poslední návštěvy Webových stránek nastaly. V každém případě používáním Webových stránek a jejich služeb vyjadřuje souhlas se změnami, ke kterým mezitím došlo.

Sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione si vyhrazuje právo upravit, pozastavit či přerušit (i pouze částečně) poskytování služeb, včetně přístupu k databázi nebo k obsahu. Sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione si rovněž vyhrazuje právo úplného nebo částečného omezení přístupu či služeb, a to bez předchozího upozornění a aniž by neslo za takové omezení služeb odpovědnost.


2. Obsah a služby Webových stránek www.clonline.org a jejich využívání čtenáři
Obsah a služby Webových stránek www.clonline.org jsou určeny pro osobní a nikoliv profesionální použití. Rozmnožování a shromažďování jakéhokoli obsahu z jiných důvodů než pro osobní potřebu je výslovně zakázáno bez předchozího výslovného písemného souhlasu vydavatele nebo držitele autorských práv uvedeného na těchto Webových stránkách.

Všechny materiály zveřejněné na Webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione nebo těch, kteří příslušnými právy oprávněně disponují. Čtenář je povinen dodržovat jakékoli případné další pokyny na Webových stránkách uvedené v souvislosti s duševním vlastnictvím obsahu, ke kterému získá prostřednictvím služeb Webových stránek přístup.

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny texty a obrázky mons. Luigiho Giussaniho, o. Juliána Carróna a Davida Prosperiho majetkem sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione.

Obrázky mons. Luigiho Giussaniho, o. Juliána Carróna a Davida Prosperiho, které jsou majetkem sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione a jsou uvedené na Webových stránkách www.clonline.org, nelze rozmnožovat k jiným než výhradně čistě soukromým účelům. Upozorňujeme, že fotografie jsou dostupné pouze ve formátu uvedeném na Webových stránkách. V případě fotografií, které jsou majetkem třetích stran, se musíte obrátit přímo na vlastníky příslušných práv. Sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione je ochotna případné chyby při určování vlastnických práv k fotografiím uvést na pravou míru a ke zjednání nápravy učinit vše, co je v rozumné míře možné.

Texty lze rozmnožovat výhradně pro osobní potřebu a nelze je zcela ani zčásti rozmnožovat bez předchozího souhlasu výše uvedené strany, vyjma případů popsaných v následujícím odstavci.


3. Prohlášení o odpovědnosti a záruky
Návštěvou Webových stránek a využíváním jejich služeb se čtenář zavazuje:


a. nepoužívat Webové stránky ani jakýkoli materiál zde uvedený k nezákonným účelům
b. nepoužívat Webové stránky způsobem, který by je mohl zcela či částečně narušit či poškodit, nebo způsobem, který by mohl jakkoli snížit jejich efektivitu či funkčnost;
c. nepoužívat Webové stránky k přenosu nebo nahrávání virů nebo jakýchkoli jiných materiálů, které by mohly mít za následek jakoukoli újmu;
d. nepoužívat Webové stránky k přenosu reklamních a/nebo propagačních materiálů bez svolení vydavatele.


Sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione nenese odpovědnost za to, jaké materiály používají a jaké kroky při procházení Webových stránek čtenáři činí. Sdružení rovněž nenese žádnou odpovědnost související s přenosem případného viru či škodlivého obsahu pocházejícího od třetích stran. Čtenář bere na vědomí, že jakékoli přesvědčení o pravdivosti a spolehlivosti názorů, prohlášení, údajů a informací zveřejněných na Webových stránkách je na jeho uvážení a že on sám je odpovědný za jakékoli případné důsledky. Služba a veškeré materiály ke stažení jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk. Čtenář proto bere na vědomí, že veškeré takové materiály používá výhradně a zcela na vlastní odpovědnost.4. Informační zpravodaj / Newsletter
K odběru Informačního zpravodaje se můžete přihlásit vyplněním příslušného formuláře na Webových stránkách. Vyplněním žádosti dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.


5. Různé
Orgánem příslušným k vymáhání dodržování těchto pravidel je soud v Miláně.


6. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté čtenářem, rovněž i v souvislosti s přihlášením k odběru informačního zpravodaje, se řídí nařízením (EU) 679/2016.

Veškeré osobní údaje zaslané na Webové stránky budou zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Při sdělování jakýchkoli údajů neosobní povahy vydavateli, správci Webových stránek nebo majiteli blogu (včetně návrhů, nápadů, výkresů, projektů atd.) mají tito příjemci právo uvedené neosobní údaje používat, rozmnožovat, zobrazovat, implementovat, upravovat, umisťovat nebo šířit.

IT systémy a softwarové postupy používané k fungování těchto Webových stránek během svého běžného provozu získají některé osobní údaje, jejichž přenos je nedílnou součástí používání internetových komunikačních protokolů.

Tyto informace nejsou shromažďovány k tomu, aby byly spojovány s konkrétními subjekty údajů, ale které by na základě své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a přidružení k údajům třetích stran umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se k Webovým stránkám připojují, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, časové údaje o požadavku, způsob odesílání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi zaslané serverem (úspěch, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele. Tyto údaje slouží pouze k získání anonymních statistických informací o používání Webových stránek a ke kontrole jejich řádného fungování a jsou vymazána okamžitě po zpracování. Údaje by mohly být použity ke zjištění odpovědnosti v případě spáchání počítačových trestných činů namířených proti Webovým stránkám.

Dobrovolné, výslovné a úmyslné zasílání emailů na adresy uvedené na těchto Webových stránkách znamená následné získání adresy odesílatele nezbytné k zasílání odpovědí na požadavky, jakož i jakékoli další osobní údaje obsažené ve zprávě.

Subjekty, kterých se osobní údaje týkají, mají právo kdykoli obdržet potvrzení o existenci těchto údajů a znát jejich obsah a původ, ověřit jejich správnost nebo požádat o jejich sjednocení či aktualizaci, nebo o nápravu (článek 13 nařízení (EU) 679/2016). Podle téhož článku mají právo právo požádat o výmaz, převod do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovaných v rozporu se zákonem a v každém případě ze zákonných důvodů podat námitku proti jejich zpracování. Žádosti je třeba adresovat Správci údajů, kterým je sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione, se sídlem na adrese Via De Notaris 50 - 20128 Milán.
Pro nezkrácené znění Zásad ochrany osobních údajů klikněte zde.