Don Luigi Giussani

Válka a milosrdenství

I když mluvíme o jiném konfliktu, přetiskujeme slova Dona Giussaniho o válce v Iráku (Corriere della Sera, 8. dubna 2003) jako příspěvek k posouzení současné situace na Ukrajině
Luigi Giussani

Vážený pane řediteli,

Mezi výbuchy bomb a hořícími městy je pro mě pravdou myšlenka na Ježíšovu smrt. Nedokážu si to vysvětlit jinak než takto: následovat Krista, který jde zemřít na kříž, být jako On, a to je vše.

Proto jsme se s pokorou připojili k papežovým slovům o lásce a míru a uznali jsme spolu s ním, že nevycházejí z odsuzování těch, kdo chtějí válku, ale z toho, že věnujeme všechny své síly obnovení výchovy, která učí rozpoznávat nespravedlnost, jež je na počátku všech lidských rozhodnutí - tu, která se v Kristově jménu nazývá prvotní hřích -.

Je nemožné, abychom si udělali úsudek na základě psychologické nebo přirozené analýzy, udržované spletí moci koncipované mentalitou Saddáma, ale i Bushe. Posouzení je možné, pokud připustíme, že jakkoli je jisté, že vina je na jedné i druhé straně (a budou se za ni zodpovídat), stejně tak je jasné, že její původ není ani v jedné, ani v druhé straně. Prvotní vina, a tedy možnost despotismu, je jed, který má svůj původ v tajemství. A právě na této pro nás nepochopitelné úrovni poskytuje Boží milosrdenství nápravu.

To, o čem mluvím, se netýká jen posmrtného života, protože Boží milosrdenství poskytuje nápravu již v pozemské existenci, takže již na tomto světě existuje možnost pokoje pro jedny a zoufalství pro druhé. Bůh je milosrdný, tajemství je milosrdenství, které s sebou nese kříž. Kříž, který je pro jedny osudem trestu, pokání a pokory na cestě k míru, pro druhé tajemstvím bezmezného hněvu..

Tvář amerického vojáka je tak v milosrdenství totožná s tváří iráckého vojáka, který stojí před ústím děla, jež ho rozdrtí. Jsou takoví, jací jsou, už nejsou jeden proti druhému. Je to velké tajemství! V milosrdenství se uskutečňuje výhoda lásky, která sahá až k odpuštění. Pokud toho nedosáhneme, je všechno lež a rozum se zaplétá do rozporu: člověk obviňuje druhého nebo obviňuje sám sebe a končí v čirém zoufalství.

Spása je dána následováním Krista, ztotožněním se s jeho citem pro člověka a vzýváním milosti, aby člověk mohl se svou svobodou udělat to, co Kristus udělal se svou: odevzdání vlastní smrtelné slabosti do rukou Otcova milosrdenství, tedy tajemství bytí.

Vzpomeňte si na žalmy nebo prorocká slova v Bibli. Bůh zasahuje do cesty lidí proroctvím nebo autoritou a říká například: "Trestám vás! Jsi potrestán, můj lide!". Nebo používá proroka, aby promluvil k lidu, který se třese, protože je pod tíhou pohanského pána, a prorok Nehemiáš říká: Bůh je silnější, on je pánem všeho, takže "nebuďte smutní, neboť Hospodinova radost je vaší silou" (Nehemiáš 8,10). Mluví o Bohu, který přináší dobro, krásu, laskavost, v němž lidé nacházejí sílu posoudit, co se děje.

Když národ prochází špatným nebo bolestným okamžikem svých dějin, může vynášet soudy o tom, co je správné nebo špatné, do té míry, do jaké je vzdělaný: pokud je vzdělaný, pokud je veden, pak může následováním svých učitelů říci ano nebo ne historickým důkazům - které jsou historicky jasné -. V této době má papež dostatek důvodů říci ne válce, i když ji vedou lidé, kteří by sami o sobě měli důvod ji vést; mějme tedy na paměti, co papež říká, protože soud je na lidech, kteří jsou vychováni k tomu, aby posoufili, co se děje, z hlediska Božího zákona a paměti lidí. Jan Pavel II. poté, co řekl, že vést válku je špatné - špatné, protože k tomu není žádný adekvátní důvod - dodal: "Bůh vás bude soudit", čímž varoval ty, kteří mají za úkol nést historickou odpovědnost za budoucnost světa (proto cítíme především hlubokou lítost nad těmi, kteří na sebe vzali strašnou odpovědnost války).

Moje matka by jistě nikdy neuvedla jako důvod, proč jít do války, důvod, který uvádějí její zastánci. Ale ani ona by nenásledovala ty, kdo se proti ní staví z vypočítavosti; při pohledu na obojí by moje matka řekla: "Modleme se k Pánu, aby nám pomohl. A tato úvaha by ji pomohla zůstat klidnou - ne proto, že by byla lhostejná, ale protože si byla jistá, že Bůh je Pánem všeho, že všechno směřuje k dobrému konci - tváří v tvář jakémukoli vážnému dějinnému okamžiku.