Foto: Christina Lue/Unsplash

Evropa. Pro mír, ideální horizont

Evropský projekt prochází zkouškou konfliktů, demokratického deficitu a technologického pokroku. Příspěvek Compagnia delle Opere k evropským volbám, které se budou konat 6.–9. června 2024.
CdO*

Ztracená Evropa
Evropská unie prochází obtížným obdobím, které začalo nedávnou finanční krizí a následně bylo zvýrazněno pandemií a rostoucí globální konkurencí.
Nedostatek spravedlivého růstu mezi členskými státy podkopává její autoritu, zatímco probíhající konflikty ohrožují její stabilitu.
Otázky týkající se úlohy EU, její identity a hlavních otevřených otázek (např.: energetické transformace a udržitelnosti, porodnosti, sociálního zabezpečení a přistěhovalectví, daňové harmonizace mezi členskými státy, zahraniční politiky a obrany, etických otázek a technologií, demokratického deficitu institucí) se dotýkají každodenního života celého hospodářského a sociálního systému: od podniků až po jednotlivé občany. Bylo by však abstraktní zabývat se jimi, aniž bychom vycházeli z naléhavosti, která dnes nejvíce ze všeho ohrožuje celý projekt.

Naléhavost míru
Závažné ozbrojené konflikty, které se odehrávají na evropských hranicích, jsou zásadní zkouškou budoucnosti evropského experimentu. Veškeré úsilí se má soustředit na dosažení míru.
Je užitečné podívat se zpět k počátkům: jádrem evropského projektu nebyla ekonomika - která nyní převažuje - ale možnost vybudovat stabilní a trvalý mír. Spolupráce mezi vítěznými a poraženými zeměmi druhé světové války byla rozhodující pro položení základů společné budoucnosti bez konfliktů a ekonomika se ukázala být konkrétním prostředkem, jak toho dosáhnout. Bohužel to, co mělo být pouze prostředkem, se stalo cílem.
Vypuknutí nových válek a závody ve zbrojení nyní všem tragicky připomínají riziko, kterému se vystavujeme: pokud by se válka rozšířila, byli bychom svědky definitivního a
nepostižitelného selhání projektu Unie, což by ohrozilo budoucnost celé lidské rodiny, jak neustále opakuje papež František. I přijetí této hypotézy jako možné či dokonce pravděpodobné odporuje základním ideálům, na nichž byla Evropa vybudována.

Evropa národů pro skutečnou demokracii
Aby zajistili budoucnost míru a solidarity pro národy Evropy, vycházeli otcové zakladatelé z pojetí člověka jako "vztahu". Ten byl postupem času nahrazen abstraktnějším pojmem "jednotlivec", který je atomizovaný a roztříštěný, stále více ustrašený a snadno manipulovatelný. Ponechává prostor stále "inteligentnější" technologické moci nebo moci technokratických orgánů, které nahrazují svobodnou demokratickou dynamiku.
Je třeba obnovit koncept substantivní demokracie, který se promítá do převzetí konkrétní odpovědnosti za společné dobro. V tomto směru se jeví jako významné oficiální motto Unie "Jednota v rozmanitosti", které odkazuje na Evropu národů schopnou respektovat a posilovat zvláštnosti každého členského státu. Naopak jsme svědky nebezpečných zásahů ze strany evropských institucí, které hrozí poškozením tradic, kultur a ekonomik jednotlivých národů.
Papež František hovořil o "Evropě, která si plně váží různých kultur, které ji tvoří, svého obrovského bohatství tradic, jazyků a identit, které jsou tradicí jejích národů a jejich historie; a která je zároveň schopna svými institucemi a politickými a kulturními iniciativami zajistit, aby tato velmi bohatá mozaika byla soudržná" (2023).

Technologická oblast
V době, kdy veškerá naděje spočívá pouze v pokroku, má hrstka lidí, kteří ovládají data a technologie, možnost ovlivňovat ekonomiku a finance, a tím i vlády a instituce.
Technologický rozvoj je pro budoucnost Evropy klíčový, a proto musíme pokračovat v cestě nastíněné v Aktu EU o umělé inteligenci. Tento balíček norem se poprvé systematicky pokouší obnovit rovnováhu vysoce konkurenčního, ale nedostatečně regulovaného odvětví. Je také nutné investovat do odpovídajícího odborného vzdělávání, aby podniky byly schopny čelit obrovským výzvám umělé inteligence a digitální transformace.

V takovém scénáři je zásadní, aby prostřednictvím evropských voleb, které se budou konat 8. a 9. června 2024, byly podpořeny politické návrhy a kandidáti, jimž leží na srdci především ideální horizont zaměřený konkrétně na společné dobro Evropy, počínaje neochvějným úsilím o mír mezi všemi národy a konče důstojností a svobodou každého člověka.

Slovy papeže Františka: "Postupná a trpělivá práce na budování sjednocené Evropy v oblastech, které byly nejprve partikulární a pak stále obecnější, co v ní bylo inspirací? Jaký ideál, když ne ideál vytvoření prostoru, kde by lidé mohli žít ve svobodě, spravedlnosti a míru a vzájemně se respektovat v rozmanitosti? Dnes je tento projekt vystaven zkoušce v globalizovaném světě, ale lze jej znovu oživit tím, že se opřeme o původní inspiraci, která je aktuálnější a plodnější než kdy jindy nejen pro Evropu, ale pro celou lidskou rodinu" (2023).


*CdO (Compagnia delle Opere) - je sdružení, jehož cílem je podporovat podnikatele, neziskové organizace, manažery a odborníky v rozvoji podnikání a profesních činností s orientací na prospěch všech. Jeho členové jsou motivováni snahou řešit podnikatelské, profesní, socioekonomické a kulturní výzvy naší doby integrálně lidským způsobem a s využitím inovativních nástrojů. Proto Cdo podporuje vztahy, setkávání a nástroje, které podporují otevřenost, znalosti a doprovázení k fundovaným a uvědomělým volbám a rozhodnutím.