Farnost u sv. Apolináře

Modlitba a Mše svaté - Preghiere e Sante Messe

Milí přátelé,

jak jistě víte ze práv, koronavirová situace v Evropě se každým dnem zhoršuje.

V této chvíli je ještě víc nezbytná modlitba, především abychom se svěřili Bohu a abychom Mu svěřili lidi, kteří onemocněli, jejich rodiny, lékaře a zdravotníky, kteří musí čelit stále obtížnějším a stresujícím situacím.

Svěřme Pánu i svůj strach a prosme Ho, aby nám pomáhal dívat se na tuto situaci s vírou a abychom se nenechali ovlivnit naší křehkostí a našimi omezeními.

Sledovat neustále zprávy, abychom byli pořád v obraze, nám nepomáhá, proto vás zvu, abyste věnovali čas i společné modlitbě s rodinou a s přáteli.

My kněží jsme se rozhodli v jednotě se všemi spolubratry z Fraternity sv. Karla, že se budeme společně modlit kromě breviáře také korunku Božího milosrdenství. Rozhodli jsme se také, že budeme mít každý den alespoň hodinu otevřené naše dva kostely pro eucharistickou adoraci a abychom dali možnost modlit se nebo požádat o svaté přijímání ci svátost smíření lidem, kteří si to přejí.


Kostel svatého Apolináře bude otevřený v neděli od 15:00 do 17:00, od pondělí do pátku od 18:00 do 19:00.

Kostel Panny Marie Bolestné bude otevřený každý den (kromě dneska) od 17:00 do 18:00.

Mše svaté během týdne prozatím zůstávají.

Kdo je nemocný nebo nemůže přijít do kostela a přál by si jít k přijímání, může přijmout “duchovní přijímání” tak, že se pomodlí modlitbu, která se nachází v Kancionálu pod číslem 042, nebo jinou alternativní modlitbu, kterou najde na různých stránkách na internetu.

Povedlo se nám také technicky zajistit internetový přenos nedělení mše svaté. Bude možné se připojit od 11:00 a Mše bude vysílána v 11:15 na kanále Youtube: www.youtube.com. Do Youtube vyhledavače zadejte: Farnost sv. Apolináře Mše svatá.

Na závěr vám sděluji, že se obnovily české webové stránky: http://cz.clonline.org Momentálně tam najdete velikonoční plakát a článek dona Carróna, postupně budou přibývat další texty, především svědectví a Carrónův dopis Fraternitě.

Všechny zdravím,

Stefano

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Cari amici,

come sicuramente saprete dalle notizie la situazione in Europa a causa del coronavirus si sta giorno per giorno aggravando.

In questo momento diventa ancora più necessaria la preghiera innanzitutto per affidarci a Dio e per affidargli le persone che si ammalano, le loro famiglie e i medici e il personale sanitario che deve affrontare situazioni sempre più difficoltose e stressanti.

Affidiamo al Signore anche le nostre paure e chiediamogli di aiutarci a guardare a questa situazione con fede e senza lasciarci condizionare dalle nostre fragilità e dai nostri limiti.

Guardare continuamente le notizie per essere costantemente aggiornati sulla situazione non ci aiuta, per cui vi invito a impiegare il tempo anche nella preghiera comune in famiglia e tra amici.

Noi sacerdoti abbiamo deciso in unità con tutti i confratelli della Fraternità San Carlo di pregare insieme oltre al breviario anche la corona della divina Misericordia e abbiamo anche deciso di tenere le nostre due chiese aperte almeno un’ora tutti i giorni per fare adorazione eucaristica e permettere alle persone che lo desiderano di entrare per pregare o chiedere la comunione o la confessione.


San Apollinare sarà aperta la domenica dalle 15:00 alle 17:00 e dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:00.

La Madonna Addolorata sarà aperta ogni giorno dalle 17:00 alle 18:00.

Le Sante Messe settimanali per ora rimangono.


Per chi fosse ammalato o non potesse andare in chiesa durante la settimana, ma desiderasse comunque fare la comunione, può fare la “comunione spirituale” recitando la preghiera che c’è sul Kancional num. 042 e in alternativa su internet in diversi siti anche in italiano.

Siamo riusciti inoltre a predisporci tecnicamente per trasmettere in internet la Messa domenicale. Sar§ possibile collegarsi dalle 11:00 e la Messa sarà alle ore 11:15 su https://www.youtube.com/ Dovete cercare l’indirizzo: Farnost sv. Apolináře Mše svatá

In conclusione vi avviso che sul sito ceco si trova: http://cz.clonline.org Per ora vi si trova il volantone di Pasqua e l'articolo di don Carrón. Fra poco arriveranno altri testi, soprattutto le testimonianze e l’ultima lettera di Carrón alla Fraternità.

Vi saluto tutti,

Stefano