Foto Catholic Press

Papež k moderátorům laických hnutí: Vládnout znamená sloužit

Papež František se setkal s moderátory sdružení věřících, církevních hnutí a nových společenství v rámci diskuse, kterou zorganizoval vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život.

Mnozí z vedoucích představitelů těchto hnutí se k setkání připojili formou videokonference, protože jim pandemie znemožnila cestu do Říma. A právě za pomoc, solidaritu a evangelijní svědectví v koronavirové době papež všem v úvodu poděkoval.

Hlavním důvodem k setkání se ovšem stal nedávný Dekret o mezinárodních sdruženích věřících, promulgovaný 11. června letošního roku, který upravuje délku a počet mandátů ve vedení těchto společenství. Jak papež vysvětlil, tento dokument plyne z reality posledních desetiletí, kdy Svatý stolec musel mnohokrát zasahovat a iniciovat obtížné ozdravné procesy, které se netýkaly jen určitých markantních situací, ale také nemocí, jež pocházejí z oslabení zakladatelského charismatu, které pak vinou své vlažnosti ztrácí schopnost přitahovat.

Podle papeže není správa svěřená vedoucím laických sdružení ničím jiným než povoláním ke službě. Případy různého typu zneužívání v laických hnutích totiž vždy pocházejí ze zneužití moci. Co však pro křesťana znamená sloužit, dotazoval se a poukázal na dvě hlavní překážky. První z nich je touha po moci, která se v životě církve projevuje mnoha způsoby; například domněnkou, že z titulu své funkce musíme rozhodovat o všech aspektech života daného sdružení, a přestože úkoly a zodpovědnost za určité oblasti delegujeme na jiné, činíme tak pouze teoreticky. Tuto domnělou nenahraditelnost papež označil za škodlivý postoj a špatný způsob církevní kázně, který ve výsledku vyprazdňuje církevní tělo a ruší všechny formy subsidiarity.

Skutečné křesťanské službě dále brání nedostatek loajality, pokračoval papež. „Setkáváme se s ním, když někdo chce sloužit Pánu, ale zároveň slouží jiným věcem, které nejsou určovány Pánem, nýbrž penězi. Je to tak trochu dvojí hra“, varoval papež. Jak objasnil, absence loajality ponouká moderátory sdružení k tomu, aby před ostatními členy vystupovali jako jediní vykladači charismatu, či jediní dědicové určitého sdružení nebo hnutí; případně rozhodovali o tom, kdo má být jejich nástupcem. „Nikdo není pánem darů přijatých pro dobro církve, jsme jejich pouhými správci. A nikdo by tyto dary neměl dusit a potlačovat“, poznamenal František.

V závěru své promluvy papež zdůraznil, že „jsme živými členy církve, a proto musíme důvěřovat Duchu svatému, který působí v životě každého sdružení, každého člena i v každém z nás“. Právě z tohoto důvodu je důvěra v rozlišování charismat svěřena autoritě církve. „Buďte si proto vědomi apoštolské moci a prorockého daru, které jsou vám dnes předávány novým způsobem“, loučil se papež František s moderátory laických sdružení a hnutí při dnešní dopolední audienci.

Zdroj: vaticannews.va