Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účel těchto Zásad ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu jsou popsány postupy používané při správě těchto webových stránek (dále jen „Webové stránky“) týkající se zpracování osobních údajů uživatelů, kteří Webové stránky navštíví.
Tyto Zásady jsou vypracovány v souladu s čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 a rovněž v souladu s předpisem č. 229 italského Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 8. května 2018 a platí pro všechny uživatele, kteří využijí služeb Webových stránek sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione, které jsou přístupné na internetu na adrese: https://clonline.org/. Tyto Zásady se vztahují výhradně na Webové stránky na adrese https://clonline.org/ a nevztahují se na žádné jiné webové stránky, na které se uživatel může dostat pomocí odkazů na výše uvedených stránkách. Tyto Zásady rovněž vycházejí z doporučení č. 2/2001, které evropské úřady pro ochranu osobních údajů sdružené v rámci Skupiny založené podle čl. 29 směrnice 95/46/ES, přijaly dne 17. května 2001 za účelem stanovení určitých minimálních požadavků na získávání osobních údajů přes internet, a zejména na metody, čas a povahu informací, které musí správci údajů poskytovat uživatelům při jejich připojení k Webovým stránkám, a to bez ohledu na účel takového připojení.

2. Totožnost a kontaktní údaje Správce údajů
Správcem osobních údajů je sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione, se sídlem na adrese: Via De Notaris 50, Milán, tel. 02.66595088, e-mail: privacy@comunioneliberazione.org.

3. Účel a způsob zpracování údajů
Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří zasílají požadavky na informační materiály (informační zpravodaj, dokumenty, odpovědi na dotazy atd.) se využívají výhradně k poskytnutí požadovaných služeb nebo informací.
Právním základem pro zpracování údajů je proto souhlas subjektu údajů vyjádřený formou požadavku tohoto subjektu nebo - pokud jde o instalaci cookies (viz oddíl 9 těchto Zásad) - kliknutím na příslušné pole.
V případě odvolání souhlasu nebo v případě nesouhlasu se zpracováním údajů se může stát, že nebude možné požadavek splnit nebo požadovanou službu poskytnout.
Odepření souhlasu s instalací souborů cookies (viz oddíl 9 těchto Zásad) nebo jejich deaktivace může způsobit, že se některé Webové stránky nebo jejich funkce nezobrazí správně.
Všechny údaje budou zpracovány v souladu s metodami uvedenými v čl. 5 nařízení (EU) 679/2016, kde se mimo jiné stanoví, že tyto údaje musí být zpracovávány zákonným způsobem, korektně a transparentně; musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely; musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány; zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, včetně manuální (například papírové nosiče) a/nebo pomocí automatizovaných metod (například elektronické zpracování a nosiče) a vždy v souladu s platnými právními předpisy.

4. Příjemci dat
Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v případech, kdy je to nezbytné ke splnění výše uvedeného účelu.
Žádné osobní údaje získané z webové služby nebudou dále sdělovány ani šířeny.
Osobní údaje jsou poskytovány subjektům pověřeným Správcem údajů ke zpracování v souladu s čl. 4, 10 a čl. 29 nařízení (EU) 2016/679, jakož i externím subjektům pověřeným Správcem poskytovat technické služby a podporu, jejichž spolehlivost je doložena a které poskytují stejné záruky důvěrnosti na základě písemných ujednání stanovených v čl. 28 nařízení (EU) 2016/679.

5. Doba uchovávání údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaných nástrojů a jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který byly shromážděny.

6. Předávání údajů do zahraničí
Tyto Webové stránky používají soubory cookies třetích stran, jako jsou společnosti Google a Facebook (viz oddíl 9 těchto Zásad).
Informace získané ze souborů cookies týkající se využívání těchto Webových stránek proto obdrží třetí strany za účelem zpracování v zahraničí (zejména ve Spojených státech amerických).
Společnost Google i Facebook se zavázaly dodržovat příslušné zásady ochrany soukromí nazvané Štít soukromí (Privacy Shield).
Do zahraničí nebudou posílány žádné jiné osobní údaje.

7. Místo zpracování údajů
Zpracování údajů souvisejících s webovými službami těchto Webových stránek probíhá v ústředí Správce - sdružení Fraternità di Comunione e Liberazione, se sídlem v Miláně, via De Notaris 50.

8. Navigační údaje
IT systémy a softwarové postupy používané k provozování těchto Webových stránek získávají během běžného provozu určité osobní údaje, k jejichž přenosu dochází implicitně při používání internetových komunikačních protokolů.
Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány k tomu, aby byly spojovány s konkrétními subjekty údajů, ale které by na základě své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a přidružení k údajům třetích stran umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se k Webovým stránkám připojují, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, časové údaje o požadavku, způsob odesílání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi zaslané serverem (úspěch, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele. Tyto údaje slouží pouze k získání anonymních statistických informací o používání Webových stránek a ke kontrole jejich řádného fungování a jsou vymazána okamžitě po zpracování.
Údaje by mohly být použity ke zjištění odpovědnosti v případě spáchání počítačových trestných činů namířených proti Webovým stránkám: vyjma tohoto případu se údaje o návštěvách Webových stránek neukládají déle než sedm dní.

9. Používání cookies
Pro Zásady cookies v rozšířené podobě klikněte zde.

10. Webové stránky třetích stran
Webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky třetích stran, které Správce údajů ani nevlastní, ani nemá pod kontrolou.
To platí zejména pro odkazy na články a multimediální obsah hostitelských externích webových stránek (např. YouTube), které se na našich Webových stránkách zobrazí ve formě ikon, neboť se považují za zajímavé pro uživatele.
Aktivací odkazu a/nebo přehráváním videa dle vlastního výběru a na vlastní odpovědnost musí uživatelé vzít na vědomí, že se připojují k webovým stránkám třetích stran, které daný obsah či video hostují s tím, že navigace bude probíhat na uvedených webových stránkách, mimo Webové stránky Správce údajů.
Správce údajů není odpovědný za zpracování osobních údajů - prostřednictvím cookies nebo jakoukoli jinou formou - prováděné samostatně uvedenými webovými stránkami třetích stran, nad nimiž nemá žádnou kontrolu.
V této souvislosti se uživatelům doporučuje, aby si prostudovali zásady ochrany osobních údajů jednotlivých webových stránek a/nebo přímo kontaktovali jejich správce webu.

11. Práva subjektů údajů
Podle čl. 13 odst. 2 písm. b), c) a d) a článků 16 až 21 nařízení (EU) 679/2016, má subjekt údajů právo:
  • požadovat od Správce údajů přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
  • pokud je zpracování založeno na souhlasu, souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
  • podat stížnost u italského Úřadu na ochranu osobních údajů nebo využít jiných opravných prostředků na ochranu subjektu údajů v souladu s platnými právními předpisy.


Tento dokument, zveřejněný online na adrese https://cz.clonline.org/zásady-ochrany-osobních-údajů slouží pro tyto Webové stránky jako „Zásady ochrany osobních údajů“, které mohou být v případě potřeby aktualizovány.