Laici a duchovní

„Událost, která změnila život zakladatele, „se dotkla“ i velkého počtu jeho duchovních dětí a umožnila řadu náboženských a církevních zkušeností, které tvoří historii vaší velké a soudržné duchovní rodiny“ (Benedikt XVI. , 24. března 2007).

Díky charismatu Otce Giussaniho vznikla řada dobrovolných uskupení dospělých, jejichž cílem bylo vzájemně si pomáhat žít křesťanství v prostředí vlastního povolání: jako laici, jako muži či ženy v duchovním stavu, nebo diecézní či misijní kněží; tyto formy umožňují „žít křesťanskou víru do hloubky a aktuálně [...] se spontánností a svobodou umožňující nové a prorocké apoštolské a misijní úspěchy“ (Benedikt XVI., 24. března 2007).

Fraternita hnutí CL
Jedná se o nejcharakterističtější uskupení, které Papežská rada pro laiky dne 11. února 1982 uznala jako Univerzální sdružení věřících.
Bylo založeno Otcem Giussanim, který mu předsedal až do své smrti. Dnes ho vede Otec Julián Carrón a ve formě různých skupin, které nalezneme na všech kontinentech, sdružuje zhruba 65 000 dospělých.
Sdružení Fraternità se zrodilo ze zkušenosti těch, kteří po absolvování vysoké školy chtěli i v dospělosti zakoušet v prostředí společenství sounáležitost s Církví, a to na základě charismatu P. Giussaniho. Členství vychází z prosté zásady osobní askeze: každodenní chvíle modlitby, účast na formačních duchovních setkáních, mezi něž patří i každoroční duchovní cvičení a rekolekce, závazek podporovat (i finančně) charitativní, misijní a kulturní iniciativy propagované nebo podporované sdružením Fraternita.
(viz. Luigi Giussani, L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione, 2002) (Dílo Hnutí. Fraternità hnutí Comunione e Liberazione).

„Členství vychází z prosté zásady osobní askeze“

Memores Domini
Sdružení laiků Memores Domini bylo založeno v roce 1964 pod názvem „Gruppo Adulto“ („Skupina dospělých“). V roce 1988 ho schválil Svatý stolec jako Univerzální soukromé církevní sdružení.
Je tvořeno lidmi z hnutí CL, kteří žijí ve světě a chtějí se zcela oddat Bohu. Jejich misijním závazkem je žít vlastní povolání s vědomím Krista, přičemž v praxi uplatňují evangelijní rady, tedy poslušnost, chudobu a celibát, v souladu s tradicí Církve a v souladu s učením Otce Giussaniho. Členové Memores žijí v rámci komunity v „domech", aby se podporovali ve vědomí Krista.

Kněžské bratrstvo misionářů sv. Karla Borromejského
„Jděte do celého světa a přinášejte pravdu, krásu a pokoj, které se snoubí v Kristu Vykupiteli“.
Toto jsou slova Jana Pavla II., kterými oslovil Hnutí v roce 1984. Následující rok vzniklo na popud Otce Massima Camisascy Bratrstvo sv. Karla, které bylo v roce 1999 uznáno jako Institut pontifikálního práva. Jedná se o společenství mladých kněží ve službě křesťanské misii, kteří jsou připraveni odejít na místa, která určí Církev či život Hnutí. www.sancarlo.org/en

„Jděte do celého světa a přinášejte pravdu, krásu a pokoj, s nimiž se setkáváme v Kristu Vykupiteli“.

Misionářky sv. Karla Boromejského
Misionářky sv. Karla Boromejského vznikly v roce 2005 z touhy několika dívek sdílet ideály Bratrstva sv. Karla Boromejského a z touhy žít charisma dona Giussaniho také zasvěceným životem. V roce 2011 byly uznány monsignorem Gino Realim jako veřejné sdružení věřících. Misionářky skládají slib čistoty, chudoby a poslušnosti a nosí hábit jako znamení přináležení ke Kristu. Pohnuté touhou přinášet světu společenství, které žijí ve svých domech, jsou ochotné přijmout různé úkoly, které pomohou zvěstování přítomného Krista a výchově ve víře.
www.missionariesancarlo.org

Kongregace Sester lásky Nanebevstoupení
V šedesátých letech minulého století vstoupily některé členky hnutí CL do řádu Malých sester Nanebevstoupení, založeného v devatenáctém století ve Francii Otcem Stefanem Pernetem. Otec Giussani vyjádřil souhlas s jejich způsobem prožívání křesťanského života. Z tohoto řádu vznikla v roce 1993 Kongregace sester lásky Nanebevstoupení, která v Otci Giussanim našla průvodce, který dnes žije charisma Otce Perneta.
Jejich služba se zaměřuje především na rodiny - projevuje se pomocí nemocným, znevýhodněným dětem či starším lidem.
Svatý stolec v roce 2005 potvrdil rozhodnutí Sester lásky prohlásit Otce Guissaniho za zakladatele řádu společně s Otcem Pernetem.

Bratrstvo svatého Josefa
Spojuje lidi, kteří se rozhodnou svůj život v celibátu zasvětit zcela a úplně Kristu a žít podle evangelijních rad chudoby, cudnosti a poslušnosti. Každý z nich přitom vede nadále svůj osobní a pracovní život s vědomím, že „křest a biřmování mohou být postačující k úplné oddanosti Kristu a Církvi“ (viz Luigi Giussani, 30Giorni, 5/1989).

Pro bližší informace napište na tento email:
info@clonline.org